Cator

Forretningsbetingelser

Honorarer mv.

Advokatfirmaet Cator fastsætter honoraret i den enkelte sag på baggrund af en række faktorer, herunder arbejdets omfang og den medgåede tid. Endvidere indgår sagens betydning, herunder den økonomiske betydning, for klienten, sagens kompleksitet og det opnåede resultat. Fast pris aftales gerne.

I forbrugerforhold oplyser Advokatfirmaet Cator altid om honoraret inden den pågældende sag påbegyndes.
Advokatfirmaet Cator fakturerer månedvis bagud ved længerevarende sager. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato.
Advokatfirmaet Cator opkræver som udgangspunkt et beløb til sikkerhed for honorar og omkostninger ved en sags påbegyndelse.
Der er fastsat priser for en række ydelser – se efterfølgende punkt.
Sagsakter opbevares i 5 år.

Hus

Honorarer og oplysninger om Advokatfirmaet Cator

Advokatfiramet Cator er organiseret som enkeltmandsvirksomhed med klientbankkonti i Nordea.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokat Erling Sonne Ipsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
Alle advokater hos Advokatfirmaet Cator er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Gerling under policenr. VAS1501160.  Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Cator uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.
Advokatfirmaet Cator anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Cator er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Cator, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk. Der kan også klages over adfærd.

Her finder du kontaktinformation om begge vore kontorer | Cator.dk

Fortrolighed

Alle hos Advokatfirmaet Cator er med respekt af den, til enhver tid, gældende lovgivning herom, forpligtet til at iagttage fortrolighed med hensyn til alle oplysninger der modtages af klienten og om klienten.

Erling - Cator (8)