Retssager           

Der føres alle typer af retssager, dog ikke straffesager.

Retshjælp

Retshjælpsforsikring
Omkring 90 procent af alle danskere er dækket af en retshjælpsforsikring. En retshjælpsforsikring dækker udgifter i forbindelse med retssager mv., som man bliver involveret i.

Har du en familieforsikring eller en husforsikring, er du i en lang række tilfælde samtidig dækket af en forsikring, som også omfatter udgifter til retshjælp og udgifter til en advokat.

Forsikringen dækker typisk retssager ved domstolene. Den dækker derimod f.eks. ikke en klage til en offentlig myndighed. Det er heller ikke alle retssager, der er dækket af din retshjælpsforsikring. Dækningsgraden er beskrevet i din forsikringspolice.

Hvad betyder det at være dækket?

Hvis du er dækket af en forsikring, skal du ikke selv betale for udgifterne i sagen bortset fra en mindre selvrisiko. Selvrisikoens størrelse fremgår af din forsikringspolice. Du skal også være opmærksom på, at forsikringen er tegnet med et dækningsmaksimum – f.eks. på 125.000 kr. Hvis udgifterne til sagen overstiger dette beløb, er forsikringsdækningen udtømt, og du skal selv betale resten af sagen.Der er retshjælpsdækning i mange forsikringer. Der gælder bl.a. familie- og husforsikringer. Hvis forsikringsselskabet yder retshjælp er dækningen i de fleste tilfælde ca.100.000 kr. Der er en selvrisiko på 10 pct.

Fri Proces

Retshjælp og fri proces

I det danske retssystem findes en række ordninger, hvor man kan få gratis advokathjælp eller få tilskud til advokatbistand. I nogle tilfælde kræver det, at man har en indtægt under en vis grænse.

Retshjælp på trin 1

Retshjælp på trin 1 foregår hos advokatvagterne og er gratis.
Hos advokatvagterne kan alle, uanset deres indtægt, få mundtlig rådgivning om juridiske spørgsmål. Der er tale om en hurtig og helt grundlæggende rådgivning. Man kan betegne det som en slags juridisk skadestue, hvor man hurtigt forsøger at afdække problemets karakter og de muligheder, der er for at få det løst.

Fri proces betyder, at staten betaler alle dine omkostninger ved at føre en retssag ved domstolene, uanset om du vinder eller taber sagen.

 

Trin 2

Retshjælp på trin 2 betyder, at advokaten kan lave arbejde for 1.070 kr. (inkl. moms) Heraf betaler staten 75 %, dvs. 802,50 kr., og man skal så selv betale 267,50 kr.
Advokaten kan på trin 2 rådgive og udarbejde enkelte breve eller enkle stævninger, svarskrifter, bodelingsoverenskomster, testamenter eller ægtepagter og lignende.

 

Retshjælp på trin 2 og 3

På trin 2 og 3 får man et tilskud til betaling af advokatregningen. Retshjælp på trin 2 og 3 kræver, at ens indtægt ikke er for høj.
Du kan få tilskud i 2017, hvis din personlige indkomst i 2015 med tillæg af positiv kapitalindkomst var under 315.000 kr. Er der væsentlige afvigelser i dine aktuelle indkomstforhold, kan de anvendes mod, at der fremlægges dokumentation herfor. Hvis du er gift eller samlevende, skal din og din partners samlede indtægt i 2015 være under 400.000 kr. Dog vil din partners indtægt ikke skulle medregnes, hvis I har modstridende interesser i sagen.
Beløbene forhøjes med 55.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn under 18 år, som enten bor hos den retshjælpssøgende eller i overvejende grad forsørges af denne.

Trin 3

Hvis din sag vedrører en tvist med en modpart, hvor der er rimelig udsigt til et forlig, har du mulighed for at få retshjælp på trin 3.
Retshjælp på trin 3 betyder, at advokaten kan lave arbejde for 2.440 kr. Heraf betaler staten halvdelen, og du skal så selv betale den anden halvdel, altså 1.220 kr., til advokaten.
Du kan godt få retshjælp på både trin 2 og 3 i den samme sag. Det betyder, at du kan få lavet advokatarbejde for 3.510 kr., hvoraf du selv skal betale 1.487,50 kr.
Det gælder både på trin 2 og 3, at hvis du får retshjælp til en ansøgning om fri proces, skal du ikke selv betale noget.
Det er ikke alle advokater, som deltager i ordningen med offentlig retshjælp. Byretten kan oplyse dig om, hvilke advokater der giver retshjælp med offentlige tilskud.

Du kan ikke få retshjælp i følgende sager:
Hvis du er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag.
Hvis du er aktiv erhvervsdrivende, og sagen er af overvejende erhvervsmæssig karakter.
Hvis du skal søge om gældssanering.
Hvis din sag er under behandling ved en forvaltningsmyndighed eller et godkendt klage og ankenævn (du kan dog godt få retshjælp til at klage over en forvaltningsmyndigheds afgørelse).
Hvis man har en retshjælpsforsikring, der dækker sagen, skal den bruges, før man kan få tilskud til offentlig retshjælp.

Det er også en betingelse for retshjælp, at advokaten fra starten bedømmer, at sagen kan afsluttes med det arbejde, der kan dækkes under retshjælpen.

Fri proces

Fri proces betyder, at staten betaler alle dine omkostninger ved at føre en retssag ved domstolene, uanset om du vinder eller taber sagen.
Du kan få fri proces til de fleste ægteskabs- og forældremyndighedssager. Du kan også få fri proces, hvis du tidligere har fået medhold i sagen i en række godkendte klage- eller ankenævn, eller hvis sagen er omfattet af et påbud efter markedsføringsloven. I disse sager skal man søge om fri proces hos den byret, som sagen hører under.
Du kan få fri proces i andre sager, hvis du har en rimelig grund til at føre sagen. Din advokat kan hjælpe dig med at vurdere, om det er tilfældet, før advokaten søger fri proces for dig. I den type sager er det Civilstyrelsen, man skal søge om fri proces. I sager, hvor man optræder som lejer, ansat eller skadelidt, anses man som regel for at have en rimelig grund til at føre sagen.
Det er en betingelse for at få fri proces, at din indtægt ikke overstiger et bestemt beløb. Beløbet reguleres en gang om året.
For at opnå fri proces i 2017 skal din personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst i 2015 have været under 315.000 kr. Er der væsentlige afvigelser i dine aktuelle indkomstforhold, kan de anvendes mod, at der fremlægges dokumentation herfor. Hvis du er gift eller samlevende, skal din og din partners samlede indtægt have været under 400.000 kr. Hvis parret har modstående interesser i sagen, anvendes dog ansøgerens eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænsen for enlige.
Har du børn, stedbørn eller plejebørn under 18 år, som bor hos dig, eller som du overvejende forsørger, forhøjes indtægtsgrænsen med 55.000 kr. pr. barn. Hvis du betaler børnebidrag, som du trækker fra på selvangivelsen, forhøjes indtægtsgrænsen dog ikke.
Er du erhvervsdrivende, gives der normalt ikke fri proces til sager, der har med din erhvervsudøvelse at gøre. Der gives heller ikke fri proces til rene inkassosager.

Læs mere om retshjælp her:

http://www.civilstyrelsen.dk/da/Fri_proces/fri_proces/fri_proces_ved_domstolene.aspx