Cator

Persondata

INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM KLIENTER

Denne redegørelse giver vi til vores klienter. I forbindelse med udførelsen af vores opgave, indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om Dem. Advokatfirmaet Cator er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om Dem. Vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, fordi vi ikke foretager regelmæssig og systematisk overvågning af personer i stort omfang, i databeskyttelsesforordningens forstand.

Denne redegørelse giver information om:

   • Hvilke oplysninger om Dem behandler vi, og hvor får vi dem fra?
   • Hvad bruger vi oplysningerne til?
   • Har vi lov til det?
   • Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne om Dem?
   • Deres ret til at tilbagekalde et samtykke, indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og dataportabilitet
   • Deres ret til indsigelse
   • Mere information om Deres rettigheder
   • Klage til Datatilsynet Hvilke oplysninger om Dem behandler vi, og hvor får vi dem fra? De oplysninger, som vi behandler om Dem, kan omfatte følgende kategorier:
   • Navn.
   • Adresse.
   • E-mail, telefon og andre kontaktdata.
   • Oplysninger om det forhold, som sagen eller opgaven handler om.
   • Deres bankkonto.
   • Økonomiske forhold.
   • Arbejdsmæssige og sociale forhold.
   • CPR nummer.
   • Helbredsmæssige forhold
   • Eventuelle strafferetlige forhold.

Vi modtager først og fremmest sådanne oplysninger om Dem fra Dem selv. Det kan ske skriftligt, under telefonsamtaler, eller under retsmøder i civilretten eller i fogedretten. Tilsvarende oplysninger kan vi modtage personoplysninger fra andre, der har kendskab til Deres personlige forhold. Det kan for eksempel være Deres eventuelle tidligere advokat eller andre, som repræsenterer Dem i forholdet til os. Det er helt frivilligt, om De vil give os oplysninger om Dem selv. Vi kan dog afvise at udføre en given opgave, såfremt De vælger ikke at give os de oplysninger, som vi beder om. Tilsvarende oplysninger kan vi desuden modtage fra Deres modpart eller fra andre, som vi måtte komme i kontakt med under udførelsen af vores opgave. Vi vil selv løbende indhente oplysninger om Deres almindelige stamdata som navn og adresse fra offentligt tilgængelige databaser. På den måde sikrer vi os, at oplysningerne er opdaterede og korrekte. Vi kan efter omstændighederne vælge selv at indhente oplysninger om Deres økonomiske og personlige forhold fra offentligt tilgængelige kilder, herunder fra databaser og sociale medier på internettet.

Oplysningerne om Dem vil blive registreret og anvendt i sagen, såfremt og i det omfang det er relevant for opgavens løsning eller for kundeforholdet – uanset hvorfra vi modtager dem.

Hvad bruger vi oplysningerne til?

De oplysninger, som vi behandler om Dem, er underlagt vores pligt til tavshed og diskretion. Vi vil registrere og bruge personoplysningerne om Dem med det formål at identificere Dem entydigt som vores klient, og med henblik på at løse den opgave, som De har anmodet om vores bistand til. Deres bankkonto vil vi registrere med henblik på at kunne afregne et evt. mellemværende i Deres favør.

Derudover kan vi være pålagt at behandle oplysningerne om Dem i henhold til reglerne om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering eller anden lovregulering. Vi vil kun registrere oplysninger om Deres helbredsmæssige forhold eller andre særlige/følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at udføre den opgave, som De har anmodet om vores bistand til, eller hvis det er oplysninger, som De selv har givet til os eller til vores repræsentant. Vi indhenter oplysninger om Deres CPR-nummer og om Deres almindelige stamdata med det formål at kunne identificere og lokalisere Dem sikkert. Vi anvender ikke personoplysningerne om Dem til automatiske afgørelser, herunder profilering.

Vi vil anvende de registrerede personoplysninger om Dem, såfremt det mod forventning måtte blive nødvendigt at inddrive vores økonomiske tilgodehavende hos Dem. Under sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive eller overlade personoplysninger om Dem til;

   • Modparten eller dennes repræsentant.
   • Domstolene.
   • Advokater eller andre, der måtte møde på vores vegne i civilretten, fogedretten eller skifteretten.
   • Vognmand, låsesmed, andre håndværkere, translatører eller andre, hvis serviceydelser er påkrævet under sagens behandling.
   • En debitors udlejer, SKAT eller andre, som skal orienteres om et eventuelt udlæg i et tilgodehavende til fordel for Dem.
   • Auktionshus, der skal varetage tvangssalg af et eventuelt udlagt aktiv til fordel for Dem.
   • Offentlige myndigheder.
   • Dataverificeringsbureauer.
   • Kreditoplysningsbureauer.

Vi vil ikke overføre Deres personoplysninger til modtagere uden for Danmark, med mindre De selv flytter til udlandet eller det er nødvendigt af hensyn til opgavens udførelse.

Har vi lov til det?

Vores behandling af Deres personoplysninger sker først og fremmest på baggrund af Deres samtykke og med henblik på at udføre den opgave, som De har bedt om vores bistand til, jf, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. l, litra a og hjemmelsreglen i artikel 9, stk. 2, litra e). De kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Det vil som udgangspunkt indebære, at vi må ophøre med at bistå eller repræsentere Dem. Vores behandling af Deres personoplysninger vil desuden kunne ske på baggrund af reglerne om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og med støtte i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. l, litra g. Tilsvarende vil gælde på grundlag af andre lovfæstede forpligtelser, som vi er eller måtte blive underlagt. Vi behøver ikke at indhente Deres samtykke til behandlingen af personoplysninger om Dem med dette formål. Vores behandling af Deres personoplysninger vil endvidere kunne ske på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. l, litra f og reglerne i artikel 9, stk. 2, litra e) og f). Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, vil være vores interesse i at kunne identificere Dem entydigt som vores klient, for eksempel i forbindelse med eventuel inddrivelse af et økonomisk mellemværende eller varetagelse af vores egne interesser i tilfælde af evt. klage- eller erstatningssager. Vi behøver ikke at indhente Deres samtykke til behandlingen af personoplysninger om Dem med dette formål. Vores behandling af Deres personoplysninger sker inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen, retsplejeloven og anden lovgivning, der regulerer eller fastsætter rammer for vores udførelse af den pålagte opgave.

Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne om Dem?

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare Deres personoplysninger. Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger om Dem i 10 år fra sagen er endeligt afsluttet, fordi det er den absolutte forældelsesfrist i henhold til forældelseslovens § 3, stk. 3, litra 4. Når vi skal fastlægge, hvor længe Deres oplysninger vil blive opbevaret, vil vi lægge vægt på, om opgaven med sikkerhed er endeligt afsluttet, om der er opstået uenighed vedrørende opgavens løsning, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling. Personoplysninger slettes periodisk med ca. 6 måneders mellemrum. Sletning sker derfor ikke nøjagtigt på (for eksempel) 10-års dagen. Deres ret til at tilbagekalde et samtykke, indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og dataportabilitet. Efter databeskyttelsesforordningen har De en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om Dem.

Hvis De vil gøre brug af Deres rettigheder, skal De kontakte os. Det kan De bedst gøre med e-mail til: erling@cator.dk eller med almindelig post her til kontoret. Vi anbefaler, at De kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser. Ret til at tilbagekalde et samtykke. De kan til enhver tid tilbagekalde et eventuelt samtykke til vores behandling af personoplysninger om Dem. Det vil som udgangspunkt indebære, at vi må ophøre med at bistå eller repræsentere Dem. Bemærk, at vi vil fortsat behandle personoplysninger om Dem, i det omfang dette har hjemmel i persondataforordningen og/eller dansk ret uanset Deres tilbagekaldelse af et samtykke. Ret til at se oplysninger (Indsigtsret) De har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om Dem, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

De har ret til at få urigtige oplysninger om Dem selv rettet. Ret til sletning (retten til at blive glemt) I særlige tilfælde har De ret til at få slettet oplysninger om Dem, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling De har visse tilfælde ret til at få behandlingen af Deres personoplysninger begrænset. Hvis De har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med Deres samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) De har i visse tilfælde ret til at modtage Deres personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Dette forudsætter dog, at vores behandling af oplysninger om Dem foretages automatisk og er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt, og at De selv har givet os de personoplysninger, som vi behandler. Deres ret til indsigelse De har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af Deres personoplysninger. Hvis De vil gøre brug af denne rettighed, skal De kontakte os. Det kan se vore adresse på denne side. Vi anbefaler, at de kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

Mere information om Deres rettigheder De kan læse mere om Deres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som De finder på: https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledningerdatabeskyttelsesforordningen Klage til Datatilsynet

De har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis De er utilfreds med den måde, vi behandler Deres personoplysninger på. De finder Datatilsynets kontaktoplysninger på; www.datatilsynet.dk.